دوره های عمومی و تخصصی

دوره‌های عمومی و تخصصی

آموزش فروش نمایندگان

در این دوره تمام آنچه در حوزه مذاکره و تکنیک‌های آن نیاز دارید ارائه خواهد شد.

بعد از پایان دوره به تمامی اصول و تکنیک‌های مذاکره و اقناع سازی در ارتباطات مسلط خواهید شد.

برای مشاهده سرفصل‌ها و اطلاعات مربوط به دوره، لینک زیر را کلیک کنید

مدیریت فروش

در این دوره آنچه باید مدیران فروش برای بهبود کار نیاز دارند ارائه خواهد شد.

بعد از پایان دوره به تمامی اصول و وظایف مدیر فروش برای افزایش میزان و کیفیت فروش مسلط خواهید شد.

برای مشاهده سرفصل‌ها و اطلاعات مربوط به دوره، لینک زیر را کلیک کنید.

بازاریابی و فروش تلفنی

در این دوره از مبانی تا اصول حرفه‌ای فروش و بازاریابی حضوری ارائه خواهد شد.

بعد از پایان دوره با تکنیک‌های بازاریابی و فروش حضوری می‌توانید فروش تلفنی خود را آغاز کنید.

برای مشاهده سرفصل‌ها و اطلاعات مربوط به دوره، لینک زیر را کلیک کنید.

دوره های تخصصی

فروش حضوری

در این دوره از مبانی تا اصول حرفه‌ای فروش و بازاریابی حضوری ارائه خواهد شد.

بعد از پایان دوره با تکنیک‌های بازاریابی و فروش حضوری می‌توانید فروش تلفنی خود را آغاز کنید.

برای مشاهده سرفصل‌ها و اطلاعات مربوط به دوره، لینک زیر را کلیک کنید.

بازاریابی دیجیتال

در این دوره اصول آنچه در حوزه بازاریابی دیجیتال نیاز دارید ارائه خواهد شد.

بعد از پایان دوره با تمامی اصول و ابزارهای مورد نیاز برای ورود به بازار دیجیتال آشنا و مسلط خواهید شد.

برای مشاهده سرفصل‌ها و اطلاعات مربوط به دوره، لینک زیر را کلیک کنید.

اصول بازاریابی و فروش

در این دوره تمام آنچه در حوزه بازاریابی نیاز دارید ارائه خواهد شد.

بعد از پایان دوره به مبانی، اصول بازاریابی و نقش راه آن خواهید شد.

برای مشاهده سرفصل‌ها و اطلاعات مربوط به دوره، لینک زیر را کلیک کنید.